Privacy Statement

Privacy Statement

Laatst gewijzigd: 25-05-2018

Wij* hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van (potentiele) klanten en leveranciers.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BUN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BUN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

* Dit privacy statement is van toepassing op: J. Bun Holding B.V., Bun Projectontwikkeling B.V., LinBun I B.V.,
LB Horeca B.V., LB Woning B.V. en alle aan deze behorende vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van (potentiële) klanten of leveranciers worden door BUN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BUN ‘gewone’ persoonsgegevens van u vragen zoals voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen opgeslagen in geval van een wettelijke verplichting.

Afhankelijk van de overeengekomen opdracht zijn nadere persoonsgegevens noodzakelijk. Een volledig overzicht van persoonsgegevens is op te vragen via de contactgegevens onder aan dit document.

Uw persoonsgegevens worden door BUN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden worden door BUN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking middels gericht contact en/of nieuwsbrieven

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Ingevuld contactformulier op één van onze websites;
 • Afgifte visitekaartje;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BUN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Huidig adres, postcode en plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door BUN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens n.a.v. ingevulde contactformulieren

Persoonsgegevens van personen die een contactformulier hebben ingevuld worden door BUN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking middels gericht contact

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Ingevuld contactformulier op één van onze websites;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BUN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door BUN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende maximaal 12 maanden.

 

Verwerking van persoonsgegevens n.a.v. websitebezoek

Persoonsgegevens van personen die onze website hebben bezocht worden door BUN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Gedrag van groepen bezoekers te analyseren

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming middels het accepteren van ons ‘cookie statement’

Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookie statement zoals opgenomen in de bijlage van dit document.

 

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het beheer van onze ICT-omgeving;
 • Het beheer van onze websites;
 • Het afnemen van assessments;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BUN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BUN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze informatie pas gegeven na een positieve identificatie. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen via de contactgegevens onderaan dit document. Wij zullen binnen 2 weken reageren. Mochten wij uw gegevens volgens de wet (nog) niet verwijderen, zal BUN u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment BUN uw gegevens wel kan verwijderen.

Wijzigingen

BUN behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit document voor het privacybeleid van BUN. De datum die wordt weergegeven onder aan het document geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

BUN
Watercipresstraat 11
1326 CM Almere
036-5354443
info@bun.nl

cookies

Cookies