Almere Haven

Herontwikkeling
Vrijmark

Bun is voornemens de locatie Vrijmark 108 herontwikkelen. Vrijmark 108 is de allereerste supermarktlocatie van Bun in Almere en is door de verhuizing naar de Markenlaan in 2014 leeg komen te staan.

Vanwege de grote vraag naar betaalbare woonruimte in Almere en ook specifiek in Almere-Haven is het voornemen om de achtergebleven locatie op de Vrijmark 108 te herontwikkelen naar nieuwbouwappartementen.

Herontwikkeling

Bun is in samenwerking met de gemeente Almere al lange tijd bezig met het opstellen van een ontwikkelplan dat voldoet aan de vraag uit de markt en tegelijkertijd zorgt voor een opwaardering van de locatie, het omliggende terrein en de omliggende wijk.
Gedurende dit traject hebben er meerdere inspraakavonden en informatiebijeenkomsten plaats gevonden.

Samenspraak

Zowel als omwonende of als belanghebbende denken wij dat u graag meer wilt weten over de plannen.
Wij willen u graag inzicht geven in onze plannen en bieden u tevens een platform om vragen te stellen of te reageren. Wij horen graag wat u van de plannen vindt.

Bewonersavond

Afgelopen woensdagavond 29 maart was er een bewonersavond.
In deze bewonersavond zijn de stappen tot nu toe doorgenomen, de nieuwste plannen gepresenteerd, er was ruimte voor vragen en de vervolgstappen zijn kenbaar gemaakt. Het gehele verslag van die avond is hieronder te vinden.
DOWNLOAD

Plannen

Ondanks de sterk gestegen bouwkosten en de hogere planuitwerkingskosten die de gemeente in rekening zal brengen zijn wij nog altijd voornemens om een bijdrage te leveren aan de Almeerse woonopgave door 32 gereguleerde nieuwe middenhuurwoningen te realiseren, welke toegewezen zullen worden aan Havenaren.
In de afgelopen periode hebben wij gesprekken gevoerd met de gemeente Almere over de plannen zoals wij aan u hebben gepresenteerd op 29 maart jl. (met daarin onder meer het voorstel tot het verkleinen van het volume en bouwoppervlakte, het toevoegen van inpandige fietsbergingen en gevelgroen). De gewijzigde vergunningsaanvraag, inclusief de aandachtspunten voorkomend uit de participatieavond, zullen in de komende periode opnieuw door de gemeente inhoudelijk beoordeeld worden. Bij een ambtelijk akkoord zal het plan in de loop van 2024 opnieuw door de gemeenteraad besproken worden.

Update

Begin vorig jaar is het planinitiatief door de Almeerse gemeenteraad besproken. Hieruit is naar voren gekomen dat er een laatste participatieavond georganiseerd diende te worden. Daaropvolgend is het plan op diverse manieren geoptimaliseerd en gepresenteerd tijdens de participatieavond van 29 maart 2023. Zoals vermeld in onze brief van 12 juni jl. is het uitgebreide verslag van deze avond en de vernieuwde plannen te vinden onder downloads.
In de afgelopen periode is het plan ter voorbereiding van de verdere besluitvorming technisch uitgewerkt en is er met de gemeente gesproken over de aandachtspunten zoals benoemd in het participatieverslag. Waar mogelijk zijn deze onderdelen ingepast en zal het project in de komende maanden opnieuw worden besproken tijdens een nog in te plannen raadsvergadering.

DOWNLOADS

Participatieverslag bewonersavond juni 2023

Indicatieve planning

Bespreken plannen in gemeenteraad

2e helft 2023

Indienen omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning is de officiële (noodzakelijke) toestemming van een overheidsorganisatie zoals een college van b & w van een gemeente om bepaalde activiteiten te verrichten.
Indienen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is de officiële (noodzakelijke) toestemming van een overheidsorganisatie zoals een college van b & w van een gemeente om bepaalde activiteiten te verrichten.

Q2 2024

Start bouw

Q4 2024

Oplevering

Q4 2025

Contact

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over de herontwikkeling van de Vrijmark?
Vul dan onderstaand formulier in.

Wil je meer informatie?